Chuyên mục Đấu thầu, mua sắm công Chuyên mục Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo số 356/TB-STC ngày 10/9/2021 về việc công khai thông tin về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Tải về File PDF)
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Căn cứ Thông báo số 138/TB-STC ngày 10/5/2021 của Sở Tài chính về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô thanh lý.
Quyết định về việc thu hồi, bán thanh lý 06 xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn