2. Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định 2. Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định

NĂM 2021: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021
*/ Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021: (Tải về file pdf)

*/ Các biểu mẫu Công khai NSNN (File Excell và PDF)

- Biểu số 46/CK-NSNN: Cân đối NSĐP năm 2021 (Tải về file excell) ; (Tải về file PDF)

- Biểu số 47/CK-NSNN: Cân đối nguồn thu, chi dự toán NS cấp tỉnh và NS cấp huyện năm 2021 (Tải về file excell) ; (Tải về file PDF)

- Biểu số 48/CK-NSNN: Dự toán thu NSNN theo lĩnh vực năm 2021 (Tải về file excell) ; (Tải về file PDF)

- Biểu số 49/CK-NSNN: Dự toán chi NSĐP, chi NS cấp tỉnh và chi NS cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2021 (Tải về file excell) ; (Tải về file PDF)

- Biểu số 50/CK-NSNN: Dự toán chi cân đối NS cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2021 (Tải về file excell) ; (Tải về file PDF)

- Biểu số 51/CK-NSNN: Dự toán chi NS cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (Tải về file excell) ; (Tải về file PDF)

- Biểu số 52/CK-NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển của NS cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (Tải về file excell) ; (Tải về file PDF)

- Biểu số 53/CK-NSNN: Dự toán chi thường xuyên của NS cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 (Tải về file excell) ; (Tải về file PDF)

- Biểu số 54/CK-NSNN: Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa NS các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020 (Tải về file excell) ; (Tải về file PDF)

- Biểu số 55/CK-NSNN: Dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2021 (Tải về file excell) ; (Tải về file PDF)

- Biểu số 56/CK-NSNN: Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho NS từng huyện năm 2021 (Tải về file excell) ; (Tải về file PDF)

- Biểu số 58/CK-NSNN: Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn NSNN năm 2021. (Tải về file excell) ; (Tải về file PDF)

Thực hiện: Phòng Tin học và Thống kê