CKNS Văn phòng Sở năm 2020 CKNS Văn phòng Sở năm 2020

II. Tình hình thực hiện Dự toán ngân sách năm 2020

Tình hình thực hiện Dự toán ngân sách năm 2020

1. Tình hình thực hiện quý I/2020: (Tải về file PDF)

2. Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2020: Tải về file (PDF 1); (PDF 2)

3. Tình hình thực hiện quý III/2020: (Tải về file PDF)