2. Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định 2. Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định

NĂM 2018: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc:Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 tỉnh Hà Giang (tải về file pdf)

 Thực hiện: Phòng Tin học và Thống kê