6. Tình hình nợ công của địa phương 6. Tình hình nợ công của địa phương

6. Tình hình nợ công của địa phương