DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA SỞ TÀI CHÍNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA SỞ TÀI CHÍNH

2. Dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài chính Hà Giang (Mức độ 3 - gồm có 06 DVC) thuộc phần mềm của Trung tâm HCC tỉnh

1. Địa chỉ truy cập (chuyển đến Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)

(Hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến như Firefox, Chrome, IE..)

Ảnh mô tả: Giao diện hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

   Bước 1: Truy cập Trang DVC Tỉnh Hà Giang tại địa chỉ http://dichvucong.hagiang.gov.vn

   Bước 2: Chọn menu: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Bước 3: Chọn cơ quan giải quyết: SỞ TÀI CHÍNH

   Bước 4: Chọn DVC cần thực hiện (xem tài liệu hướng dẫn chi tiết kèm theo DVC)

2. Danh mục Dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài chính Hà Giang

  (1) Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh theo đúng quy định.

  (2) Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan Nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.

  (3) Quyết định điều chuyển tài sản công.

  (4) Quyết định thanh lý tài sản công.

  (5) Mua quyển hóa đơn.

  (6) Mua hóa đơn lẻ.

3. Hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp vướng mắc

  - Trung tâm HCC tỉnh Hà Giang.