GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ HÀ GIANG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ HÀ GIANG

Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Hà Giang

Địa chỉ: Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 866220, Email: ptchagiang-hgi@mof.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

     
 

 
 

   Trưởng phòng: Nguyễn Văn Huấn

 
 

DĐ: 0912.135117

 
     

Phó phòng: Nguyễn Thị Mai

Phó phòng: Nguyễn Thị Út

DĐ: 0913.349302

DĐ: 0912.479677