GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

QUỸ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN ĐẤT VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG QUỸ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN ĐẤT VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG

 

QUỸ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN ĐẤT VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG TỈNH HÀ GIANG

Địa chỉ: số 6 - Đường Bạch Đằng - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Điện thoại liên hệ: 0219 3860 645           Fax: 0219 3860 641  

email: quydautuhg@gmail.com

 

1. Thông tin chung

     Ngày 16/4/2008 UBND Tỉnh Hà Giang ra Quyết định: số 1174 /QĐ-UBND thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Giang. Tỉnh đã chỉ đạo Quỹ ra mắt và đi vào hoạt động từ tháng 05 năm 2008.

     Ngày 24/12/2010 UBND tỉnh Hà Giang có quyết định số 4120/QĐ-UBND thành lập Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang  trên cơ sở kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Giang và bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Quỹ phát triển đất theo Nghị định 138/2007/NĐ-CP của Chính phủ. và Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 10/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

     Tên gọi: " Quỹ Đầu tư, phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang" (sau đây gọi tắt là Quỹ);  Địa chỉ trụ sở : Số 6- Bạch Đằng- P. Nguyễn Trãi- Thành phố  Hà Giang - tỉnh Hà Giang ( trong Sở Tài chính).

2. Chức năng nhiệm vụ

- Huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các chương trình dự án tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước để đầu tư, hỗ trợ và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Thực hiện quản lý vốn, sử dụng vốn của Quỹ  theo đúng quy định;

- Quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty nhà nước trực thuộc tỉnh;

- Thực hiện hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vay vốn tại các tổ chức tài chính, tín dụng trong điều kiện thiếu tài sản đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 29/9/2004( sau đây gọi tắt là Quyết định 193) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Thực hiện bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư cho các công trình dự án Đầu tư XDCB từ vốn ngân sách;

- Đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh , bao gồm: Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao; Các dự án đầu tư phát triển quỹ đất, xây dựng nhà ở và các dự án phát triển khu đô thị mới; Các dự án bảo vệ và cải tạo môi trường; Các dự án đầu tư trọng điểm khác theo quyết định của UBND tỉnh.

- Cho vay các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có phương án thu hồi vốn trực tiếp thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh , bao gồm: Các dự án về: giao thông; cấp nước; nhà ở khu đô thị, khu dân cư; di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất; xử lý rác thải của các đô thị; Các dự án quan trọng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. cho vay đầu tư; góp vốn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quản lý quỹ phát triển đất và nhà ở của tỉnh: Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 điều 11 Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 10/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên môi trường; Thực hiện nhiệm vụ tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất; Thực hiện dịch vụ về bồi thường giải phóng mặt bằng; Thực hiện các hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Nhận uỷ thác và uỷ thác một số hoạt động tài chính và các nhiệm vụ trợ giúp phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và vừa được tỉnh giao.

- Phối hợp với các tổ chức tài chính, tín dụng trong việc kiểm tra giám sát, thẩm định các dự án, phương án đầu tư SXKD có bảo lãnh để xử lý kịp thời các rủi ro phát sinh;

- Tuyên truyền quảng bá các nội dung hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của Quỹ để các đối tượng được trợ giúp nắm bắt được, biết và tìm đến với Quỹ; Tư vấn, cung cấp thông tin về các chương trình đầu tư, tín dụng của Nhà nước của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Các cơ chế hỗ trợ đối với các HTX và hoạt động tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn;

- Thực hiện quản lý thu nhập, chi phí, phân phối chênh lệch thu chi đối với hoạt động bảo lãnh tín dụng theo Thông tư số 93/2004/TT-BTC, Quản lý thu nhập chi phí hoạt động đầu tư theo thông tư số 139/2007/TT-BTC và các văn bản quy định lỉên quan.

3. Sơ đồ tổ chức bộ máy