TẢI BIỂU MẪU - ( chuyên mục đang xây dựng ) TẢI BIỂU MẪU - ( chuyên mục đang xây dựng )

II. Tải biểu mẫu - lĩnh vực quản lý ngân sách
ĐANG XÂY DỰNG
Biểu mẫu đính kèm Công văn số 2991/STC-HCSN ngày 07/9/2018 về việc Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP
Góp ý dự thảo Quyết định về thời gian gửi dự toán và tài liệu thuyết minh phân bổ dự toán
Luật Tiếp cận thông tin
Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá tác động của chính sách (ĐGTĐCS)
Rà soát số liệu, tổng hợp và lập báo cáo quyết toán số thu, chi ngân sách năm 2017
Biểu mẫu báo cáo tài sản công năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Biểu mẫu về việc thực hiện kiểm kê, báo cáo tài sản công
Biểu mẫu đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2017, xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2018-2020
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2016
Biểu mẫu báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016 theo Công văn số 300/STC-QLNS
Quy trình thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá tại Công văn số 1988/STC-GCS
Báo cáo các nội dung phục vụ công tác xây dựng định mức chi thường xuyên giai đoạn 2017-2020
Biểu mẫu hướng dẫn thực hiện kê khai, niêm yết giá đối với dịch vụ lưu trú du lịch
Công văn số 1703/STC-HCSN ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Sở Tài chính về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Biểu mẫu đính kèm Công văn số 1337/STC-QLNS ngày 02 tháng 7 năm 2015
Biểu mẫu ban hành kèm Công văn số 868/STC-QLNS ngày 11 tháng 5 năm 2015
Biểu mẫu ban hành kèm Công văn số 562/STC-QLNS ngày 26 tháng 3 năm 2015
Biểu mẫu ban hành kèm Công văn số 532/STC-HCSN ngày 25 tháng 3 năm 2015
Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính
Biễu mẫu xây dựng dự toán năm NSNN năm 2015
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản theo Quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách an sinh, xã hội năm 2012 và ước thực hiện năm 2013
Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014 các Sở, ban, ngành
Báo cáo nhu cầu và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013
Biểu mẫu báo cáo Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013
Biễu mẫu xây dựng dự toán năm NSNN năm 2014 theo Thông tư số 90/2013/TT-BTC
Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2012 theo Công văn số 119/STC-QLNS
Biểu mẫu báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản theo Công văn số 1973/STC-HCSN
Biễu mẫu báo cáo chính sách an sinh, xã hội theo Công văn số 1353/STC-QLNS
Biểu mẫu đánh giá xếp loại doanh nghiệp Nhà nước theo Thông tư 115/2007/TT-BTC
Biểu mẫu báo cáo của cty TNHH MTV Nhà nước làm chủ sở hữu theo Thông tư 117/2010/TT-BTC
Biểu mẫu quyết toán thu, chi NSNN quận, huyện, phường xã theo Công văn số 319/STC-QLNS
Biểu mẫu cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số quan hệ ngân sách
Biểu mẫu cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số công trình XDCB
Biểu mẫu quyết toán vốn đầu tư theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính
Biểu mẫu kê khai, xác nhận viện trợ theo Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010.
Biểu mẫu xây dựng dự toán NSNN năm 2013 theo Công văn số 1225/STC-HCSN
Biểu mẫu xây dựng dự toán NSNN năm 2013 theo Công văn số 1137/STC-QLNS
Biểu mẫu xây dựng dự toán NSNN năm 2013 theo Công văn số 1079/STC-QLNS
Biểu mẫu xây dựng dự toán NSNN năm 2013 theo Thông tư số 99/2012/TT-BTC