TẢI BIỂU MẪU - ( chuyên mục đang xây dựng ) TẢI BIỂU MẪU - ( chuyên mục đang xây dựng )

I. Tải biểu mẫu - lĩnh vực Thống kê Tài chính

001. Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/07/2018 của Bộ Tài chính về việc Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF)

   - Phụ lục I  - Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF)

   - Phụ lục II - Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF)