Chi tiết theo lĩnh vực Chi tiết theo lĩnh vực

Ngày 9/9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Mục tiêu của Nghị quyết là tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19;
Thông báo số 356/TB-STC ngày 10/9/2021 về việc công khai thông tin về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Tải về File PDF)
CTTĐT – Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐH, ngày 17/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung triển khai cụ thể hóa các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội. Ngày 11/8, Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13/NQ-TU về đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025.
Thời gian vừa qua, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong quá trình hội nhập quốc tế; trong đó điểm nhấn là Luật Hỗ trợ DNNVV được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Luật Hỗ trợ DNNVV quy định 02 nhóm nội dung hỗ trợ DNNVV chủ yếu sau:
Quyết định về việc phê duyệt lại giá khởi điển bán đấu giá ô tô thanh lý (File PDF đính kèm)