6. Khác 6. Khác

Hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thời gian vừa qua, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong quá trình hội nhập quốc tế; trong đó điểm nhấn là Luật Hỗ trợ DNNVV được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Luật Hỗ trợ DNNVV quy định 02 nhóm nội dung hỗ trợ DNNVV chủ yếu sau:

(1) Nhóm các hoạt động hỗ trợ chung dành cho tất cả các DNNVV thông qua các giải pháp hỗ trợ thiết yếu như: hỗ trợ tiếp cận vốn từ các ngân hàng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung cho DNNVV; hỗ trợ mở rộng thị trường.

(2) Giải pháp hỗ trợ mang tính trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực cho nhóm các DNNVV: chuyển đổi từ hộ kinh doanh; doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và DNNVV tham gia các chuỗi liên kết nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế Việt Nam.

Để các qui định Luật hỗ trợ DNNVV có thể triển khai trên thực tế, Chính phủ đã ban hành một số văn bản hướng dẫn như: Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV; Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ qui định chi tiết đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/06/2019 của Chính phủ hỗ trợ pháp lý cho DNNVV…vv.

Ngoài ra, Chính phủ và các Bộ ban ngành cũng tích cực triển khai các hoạt động cụ thể để hỗ trợ DNNVV như: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019  về việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm thúc đẩy DNNVV nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập; Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai Đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025; Bộ Công Thương đã nỗ lực nhiều giải pháp hỗ trợ cho DNNVV kết nối với các thị trường Hiệp định thương mại tự do (FTA) và các thị trường tiềm năng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đang triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tổ chức Chương trình đào tạo hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021 - 2025.vv.

Nguồn: Cổng TTDN - Bộ KHĐT

(http://business.gov.vn/H%e1%bb%97tr%e1%bb%a3Doanhnghi%e1%bb%87p/tabid/130/catid/546/item/59777/h%e1%bb%97-tr%e1%bb%a3-c%e1%bb%a7a-nha-n%c6%b0%e1%bb%9bc-%c4%91%e1%bb%91i-v%e1%bb%9bi-doanh-nghi%e1%bb%87p-nh%e1%bb%8f-va-v%e1%bb%aba.aspx)