Thông báo Thông báo

Thông báo số 364/TB-STC ngày 17/9/2021 về việc công khai thông tin về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 364/TB-STC ngày 17/9/2021 về việc công khai thông tin về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( Tải về File.PDF)

+ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà phụ trợ của KBNN Hà Giang ( Tải về File.PDF)

+ Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà phụ trợ của KBNN Hà Giang ( Tải về File.PDF)