THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 và Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Tải vể file PDF Quyết định 334/QĐ-UBND.

Tải vể file PDF Quyết định 1901/QĐ-UBND.