Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

-------- Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Hà Giang về công bố danh mục TTHC của ngành tài chính tỉnh --------

Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Hà Giang về công bố danh mục TTHC của ngành tài chính tỉnh  (xem và tải về file pdf).