Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

06. Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Tên TTHC: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị Sở Tài chính tham gia ý kiến vào đề án kinh doanh, cho thuê của đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý tài sản

Bản chính

01

 

02

Văn bản đề nghị Sở Tài chính tham gia ý kiến vào đề án kinh doanh, cho thuê của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

Bản chính

01

 

03

Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê (theo mẫu số 02/TSC-ĐA kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP)

Bản chính

01

 

04

Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ  chức của đơn vị sự nghiệp công lập

Bản sao

01

 

05

Hồ sơ khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2. Sở Tài chính (phòng Quản lý Giá – Công sản) nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến thẩm định và trả kết quả cho đơn vị sự nghiệp công lập tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 20 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản thẩm định về: sự cần thiết, sự phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện

Bản chính

01

 

* Chi chú: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện đề án, trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt đề án xem xét, phê duyệt theo quy định tại khoản 2, Điều 56; khoản 2, Điều 57, Luật Quản lý sử dụng tài sản công.