Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

08. Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Tên TTHC: Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

1. Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc, cắt giảm 10 ngày, thực hiện 20 ngày làm việc.

2. Trách nhiệm giải quyết:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ bán, thanh lý tài sản nộp hồ sơ đề nghị thanh toán tại Trung tâm hành chính công tỉnh  

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi

Bản chính

01

 

02

Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền

Bản sao

01

 

03

Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: dự toán chi được duyệt, hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ, hóa đơn, phiếu thu tiền

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công: 01 bộ

Ghi chú: Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh toán.        

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình người có thẩm quyền ra quyết định chi tiền từ tài khoản tạm giữ: 15 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm hành chính công

Bản chính hoặc bản scan

01

 

Bước 3: Căn cứ Quyết định, lập ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán của cơ quan, tổ chức, đơn vị.: 05 ngày.