Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

12. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Tên TTHC: Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản kiến nghị thu hồi tài sản của cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà nước khác

Bản chính

01

 

02

Hồ sơ khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Bước 2. Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá – Công sản) kiểm tra, thẩm định, xác minh hồ sơ, lập tờ trình UBND tỉnh ra Quyết định thu hồi hoặc có văn bản báo cáo UBND tỉnh trong trường hợp không phải thu hồi: 30 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, trình UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình hoặc văn bản báo cáo

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bản chính hoặc bản scan

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc có văn bản thông báo trong trường hợp không phải thu hồi và trả kết quả cho Sở Tài chính qua đường bưu chính hoặc hệ thống thông tin một cửa điện tử và gửi trực tiếp 01 bản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho khách hàng : 10 ngày làm việc

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định thu hồi tài sản công hoặc văn bản thông báo tài sản không thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật

Bản gốc

02

 

Bước 4: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và thông báo đến đơn vị có tài sản bị thu hồi để thực hiện.