Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

03. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Tên TTHC: Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

1. Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc, cắt giảm 10 ngày, thực hiện 20 ngày làm việc.

2. Trách nhiệm giải quyết:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định. Hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị trả lại của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản

Bản chính

01

 

2

Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

Bản chính

01

 

3

Danh mục tài sản đề nghị trả lại cho nhà nước (chủng loại, số lượng, tình trạng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán)

Bản chính

01

 

4

Hồ sơ khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và lập tờ trình, trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định hoặc có văn bản báo cáo UBND tỉnh trong trường hợp đề nghị trả lại không phù hợp: 10 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, trình UBND tỉnh, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình hoặc văn bản

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm hành chính công

Bản chính hoặc bản scan

01

 

- Số lượng hồ sơ gửi tới UBND tỉnh (tại bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh): 01 bộ

Bước 3. UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp và trả kết quả cho Sở Tài chính (tại bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh): 10 ngày làm việc.

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định thu hồi tài sản công hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp trả lại tài sản không phù hợp

Bản gốc

02

 

Bước 4. Sở Tài chính gửi kết quả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại trung tâm Hành chính công tỉnh).