Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

11. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Tên TTHC: Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản đề nghị trả lại của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản

Bản chính

01

 

2

Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

Bản chính

01

 

3

Danh mục tài sản đề nghị trả lại cho nhà nước (chủng loại, số lượng, tình trạng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán)

Bản chính

01

 

4

Hồ sơ khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ trường hợp nộp trực tiếp tại TTPVHCC, 01 bộ trường hợp nộp trực tuyến.

Bước 2. Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá – Công sản) kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập tờ trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định hoặc có văn bản báo cáo UBND tỉnh trong trường hợp đề nghị trả lại không phù hợp: 11 ngày làm việc.

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, trình UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình hoặc văn bản báo cáo

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bản chính hoặc bản scan

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3. UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị không phù hợp (nêu rõ lý do) và trả kết quả cho Sở Tài chính qua đường bưu chính hoặc Hệ thống thông tin một cửa điện tử và gửi trực tiếp 01 bản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho khách hàng: 10 ngày làm việc.

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định thu hồi tài sản công hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp trả lại tài sản không phù hợp

Bản gốc

02

 

Bước 4. Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.