THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố TTHC của ngành tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tải vể file PDF Quyết định.     Tải vể file PDF phụ lục.

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

04. Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý

Mã thủ tục: 1.005415

Tên thủ tục: Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý.

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh

2. Lĩnh vực: Quản lý công sản

3. Trình tự thực hiện:

3.1

Gửi (nộp) hồ sơ TTHC:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước lập hồ sơ đề nghị điều chuyển, gửi đến Sở Tài chính (Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Địa điểm gửi hồ sơ:  Trực tiếp hoặc qua DVBCCI: tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

Thành phần hồ sơ:

SốTT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

 

Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước:

1

Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản

 

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

2

Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

 

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

3

Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo mẫu số 01a tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

4

Các  tài liệu có liên quan đến tài sản (hồ sơ thiết kế, nghiệm thu, quyết toán công trình, hồ sơ đất)

 

 

Bản sao chứng thực bản giấy hoặc Bản sao chứng thực điện tử

01

 

Hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

1

Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

2

Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01b tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

3

Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 01 bản chính

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

4

Các hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này

 

Bản sao chứng thực bản giấy hoặc Bản sao chứng thực điện tử

01

 

Hồ sơ giấy 02 bộ (Hồ sơ điện tử: 01 bộ)

3.2

Giải quyết hồ sơ TTHC

 

 

 

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh lấy ý kiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 10 ngày làm việc

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

Thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

1

Văn bản đề nghị UBND tỉnh có ý kiến gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số hoặc bản số hóa

01

 

Hồ sơ: 01 bộ

 

 

 

Bước 2: UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản gửi Tập đoàn điện lực Việt Nam xin ý kiến về tiếp nhận tài sản: 10 ngày làm việc

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ý kiến về việc tiếp nhận tài sản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có tài sản đề nghị điều chuyển

Bước3: Sau khi có ý kiến tiếp nhận tài sản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện kiểm kê và nộp hồ sơ về Sở Tài chính: 30 ngày làm việc.

Bước 4: Trên cơ sở kết quả kiểm kê, xác định giá trị tài sản, định kỳ hàng quý (ngày 20 của tháng cuối quý), Sở Tài chính lập hồ sơ báo cáo UBND tỉnh đề nghị điều chuyển tài sản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chuyển tài sản: 40 ngày làm việc (05 ngày của Sở Tài chính, 05 ngày của UBND tỉnh, 30 ngày của Bộ Tài chính, 30 ngày Văn phòng Chính phủ).

Bước 5: Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trả kết quả cho để trả kết quả cho khách hàng: 10 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Địa điểm trả kết quả: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

1

Quyết định điều chuyển công trình điện.

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

Bước 6: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI hoặc qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

Địa điểm trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua DVBCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 519, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hoặc   qua địa chỉ thư điện tử khách hàng đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.hagiang.gov.vn).

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

1

Quyết định điều chuyển công trình điện.

 

Bản chính văn bản giấy hoặc văn bản điện tử được ký số

01

4

Thời hạn giải quyết:

- Theo quy định của pháp luật: 150 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Theo thực tế tại địa phương: 150 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

6

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

-  Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính

- Cơ quan phối hợp:  Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Tài chính

- Cơ quan có thẩm quyền:  Thủ tướng Chính phủ

7

Phí, lệ phí (nếu có): Không

8

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

9

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định 41/2017/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý

-   Quyết định số 2731/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.