Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

06. Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.