Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

17. Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Tên TTHC: Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

1. Thời gian giải quyết: 40 ngày làm việc, cắt giảm 12 ngày, thực hiện 28 ngày làm việc.

2. Trách nhiệm giải quyết:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có công trình nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị xác lập sở hữu nhà nước

Bản chính

01

 

02

Tài liệu liên quan đến công trình đề nghị xác lập sở hữu nhà nước

Bản sao

01

 

Số lượng hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công: 01 bộ

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá trị và hiện trạng hoạt động thực tế của công trình, trình UBND tỉnh: 18 ngày làm việc.

- Danh mục hồ sơ, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm hành chính công

Bản sao

01

 

Số lượng hồ sơ gửi tới UBND tỉnh (tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh): 01 bộ

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả cho Sở Tài chính (tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh: 10 ngày làm việc

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định xác lập sở hữu nhà nước của UBND cấp tỉnh đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Bản gốc

02

 

Bước 4: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng (tại trung tâm Hành chính công tỉnh)