Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

14. Mua hóa đơn lẻ.

Tên TTHC: Mua hóa đơn lẻ

1. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, cắt giảm 01 ngày, thực hiện 04 ngày làm việc.

2. Trách nhiệm giải quyết:

Bước 1: Đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn lẻ có văn bản đề nghị mua hóa đơn gửi Sở Tài chính. Hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu

Bản chính

01

 

02

Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền

Bản sao

01

 

03

Các văn bản, giấy tờ  khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

Số lượng hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công: 01 bộ

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xem xét bán hóa đơn theo số lượng đã đăng ký, phù hợp với thực tế tài sản bán: 04 ngày làm việc