Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

15. Mua hóa đơn lẻ.

Tên TTHC: Mua hóa đơn lẻ

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu

Bản chính

01

 

02

Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền

Bản sao

01

 

03

Các văn bản, giấy tờ  khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2. Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá – Công sản) kiểm tra, xem xét bán hóa đơn theo số lượng đã đăng ký, phù hợp với thực tế tài sản bán: 04 ngày làm việc.