Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

11. Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc.