Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

05. Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

Tên TTHC: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án của đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết

Bản chính

01

 

02

Đề án sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết của đơn vị (theo mẫu số 02/TSC-ĐA kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP)

Bản chính

01

 

03

Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

Bản chính

01

 

04

Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị

Bản sao

01

 

05

Hồ sơ khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

* Ghi chú: Đối với đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan chủ quản, đơn vị quản lý cấp trên (nếu có) phải kiểm tra, cho ý kiến bằng văn bản về đề án trước khi đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến.

Bước 2. Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá – Công sản) xem xét, có ý kiến về đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của đơn vị sự nghiệp công lập: 25 ngày làm việc.

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản tham gia ý kiến

Bản chính hoặc ký số

01

 

Bước 3: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.