Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

07. Quyết định thanh lý tài sản công

Tên TTHC: Quyết định thanh lý tài sản công

1. Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc, cắt giảm 09 ngày, thực hiện 21 ngày làm việc.

2. Trách nhiệm giải quyết:

Bước 1: Khi có tài sản công hết hạn sử dụng theo chế độ mà phải thanh lý; tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá tài sản); nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng hoặc các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản công, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công xem xét, quyết định. Hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị thanh lý tài sản của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản, dự toán chi phí sửa chữa tài sản trong trường hợp xác định việc sửa chữa không hiệu quả)

Bản chính

01

 

02

Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

Bản chính

01

 

03

Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số lượng, tình trạng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thanh lý)

Bản chính

01

 

04

Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn có liên quan về tình trạng tài sản và khả năng sửa chữa (đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được

Bản sao

01

 

05

Hồ sơ khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định lập tờ trình, trình UBND tỉnh ra quyết định hoặc có văn bản trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp: 10 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm hành chính công

Bản chính hoặc bản scan

01

 

- Số lượng hồ sơ cần gửi tới UBND tỉnh (tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh): 01 bộ

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả kết quả cho Sở Tài chính (tại bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh): 11 ngày làm việc

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định thanh lý tài sản công hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp

Bản gốc

02

 

Bước 4: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng (tại trung tâm Hành chính công tỉnh).