Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

19. Quyết định thanh lý tài sản công

Tên TTHC: Quyết định thanh lý tài sản công

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến đối với tài sản công phải thanh lý theo quy định tại Điều 45, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị thanh lý tài sản của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản, dự toán chi phí sửa chữa tài sản trong trường hợp xác định việc sửa chữa không hiệu quả)

Bản chính

01

 

02

Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

Bản chính

01

 

03

Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số lượng, tình trạng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thanh lý)

Bản chính

01

 

04

Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn có liên quan về tình trạng tài sản và khả năng sửa chữa (đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được

Bản sao

01

 

05

Hồ sơ khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ trường hợp nộp trực tiếp, 01 bộ trường hợp nộp trực tuyến.

Bước 2. Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá – Công sản) kiểm tra, thẩm định đề nghị thanh lý tài sản, lập tờ trình, trình UBND tỉnh ra quyết định hoặc có văn bản báo cáo trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp: 11 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, trình UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm:

Số

TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình hoặc văn bản báo cáo

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bản chính hoặc bản scan

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp và trả kết quả cho Sở Tài chính qua đường bưu chính hoặc hệ thống thông tin một cửa điện tử và gửi trực tiếp 01 bản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho khách hàng: 10 ngày làm việc.

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định thanh lý tài sản công hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp

Bản gốc

02

 

Bước 4: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.