Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

13. Quyết định điều chuyển tài sản Công

Tên TTHC: Quyết định điều chuyển tài sản công

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản

Bản chính

01

 

02

Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Bản chính

01

 

03

Văn bản đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

Bản chính

01

 

04

Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (chủng loại, số lượng, tình trạng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản; lý do điều chuyển)

Bản chính

01

 

05

Hồ sơ khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ trường hợp nộp trực tiếp, 01 bộ trường hợp nộp trực tuyến.

Bước 2. Sở Tài chính (phòng Quản lý Giá – Công sản) kiểm tra, thẩm định đề nghị điều chuyển, đối chiếu theo tiêu chuẩn, định mức. Trong trường hợp, việc điều chuyển phù hợp lập tờ trình, trình UBND tỉnh ra quyết định hoặc có văn bản báo cáo UBND tỉnh đối với đề nghị điều chuyển không phù hợp: 11 ngày làm việc

- Danh mục hồ sơ sau thụ lý, trình UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm:

SốTT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ trình hoặc văn bản báo cáo

Bản chính hoặc ký số

01

 

2

Hồ sơ đã thu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bản chính hoặc bản scan

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển không phù hợp và trả kết quả cho Sở Tài chính qua đường bưu chính hoặc hệ thống thông tin một cửa điện tử và gửi trực tiếp 01 bản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho khách hàng : 10 ngày làm việc.

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

1

Quyết định điều chuyển tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển không phù hợp

Bản gốc

02

 

Bước 4: Sở Tài chính gửi kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

* Quy trình này áp dụng cho thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.