Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

18. Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh