Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

07. Mua quyển hóa đơn.

Tên TTHC: Mua quyển hóa đơn

Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ của khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Danh mục thành phần hồ sơ, gồm:

Số TT

Tên thành phần

Tiêu chuẩn

Số lượng

Ghi chú

01

Giấy giới thiệu kèm theo văn bản đề nghị mua hóa đơn do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu

Bản chính

01

 

02

Các văn bản, giấy tờ  khác có liên quan (nếu có)

Bản sao

01

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2.  Sở Tài chính (Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh) kiểm tra, xem xét, nếu đúng đối tượng quy định thì bán hóa đơn cho đơn vị: 01 ngày làm việc.

Bước 3: Sở Tài chính trả kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

* Ghi chú: Người được cơ quan cử đi mua hóa đơn phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn.