Tin tức tài chính Tin tức tài chính

Quy định về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Cầu Yên Biên Thành phố Hà Giang (nguồn ảnh Internet)

Nghị định quy định tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bao gồm đất gắn liền với tài sản) bao gồm: (1) Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường; (2) Cầu đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ; (3) Hầm đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với hầm đường bộ; (4) Bến phà đường bộ và và các công trình phụ trợ gắn liền với bến phà đường bộ; cầu phao và công trình phụ trợ; (5) Trạm kiểm tra tải trọng xe; (6) Trạm thu phí đường bộ; (7) Bến xe; (8) Bãi đỗ xe; (9) Nhà hạt quản lý đường bộ; (10) Trạm dừng nghỉ; (11) Kho bảo quản vật tư dự phòng; (12) Trung tâm quản lý và giám sát giao thông (Trung tâm ITS); (13) Phần đất hành lang an toàn đường bộ đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng; (14) Trung tâm cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ; (15) Các công trình giao thông đường bộ khác theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Đường vào thôn Pả Vi Hạ - Xã Pả Vi  Huyện Mèo Vạc

 Theo đó, trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (đối với tài sản hiện có), hoặc 60 ngày kể từ ngày tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm hoàn thành, đưa vào sử dụng (đối với tài sản hình thành sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan được giao quản lý tài sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức đang quản lý, sử dụng tài sản hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản và lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị giao quản lý tài sản báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Quyết đinh giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định thời hạn gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hằng năm, cụ thể:

- Cơ quan được giao quản lý tài sản ở địa phương lập báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản thuộc địa phương quản lý gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31/01;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản thuộc địa phương quản lý gửi Bộ Giao thông vận tải trước ngày 28/02.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 6 năm 2019. Bãi bỏ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ./.

                                     Lê Thị Thủy - Phòng Quản lý Giá - Công sản

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường