Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục Phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019

CTTĐT - Chiều 25/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp tục chủ trì Phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019 nhằm chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp th ứ mười một HĐND tỉnh khóa XVII . Trong đó tập trung tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình phát triển KT - XH năm 2019 ; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 20 20 ; Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN,chi NSĐP và sử dụng dự phòng ngân sách năm 2019, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019.

Tham dự có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý, phát biểu tại Phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh, phát biểu tại Phiên họp.

 

Tại Phiên họp, đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về tình hình phát triển KT - XH năm 2019. Bàn về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, các đại biểu đề nghị, cần bổ sung một số nội dung như: Quan tâm hỗ trợ trang thiết bị Y tế đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác quản lý chế độ chính sách đối với hệ thống trường bán trú trên địa bàn; công tác phối hợp giữa ngành với ngành, ngành với cấp trong triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ giao…

Lãnh đạo Sở Tài chính tham gia ý kiến bổ sung vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi NSĐP và sử dụng dự phòng ngân sách năm 2019, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Đối với Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi NSĐP và sử dụng dự phòng ngân sách năm 2019, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Trên cơ sở ý kiến thảo luận, Phiên họp thống nhất đề nghị các ngành, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thống nhất lại số liệu, đồng thời có phần chú thích cuối văn bản (Footnotte); giao các ngành tiếp tục rà soát các số liệu trong báo cáo, ước đến hết năm 2019, đảm bảo chính xác…  

Qua ý kiến thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, dự báo tình hình kết quả thực hiện chỉ tiêu; quan tâm phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng bền vững, trong đó tập trung vào các sản phẩm đặc trưng như: Cam, chè, mật ong, thổ cẩm…; đưa chương trình xây dựng NTM đi vào chất lượng, thực chất, chú trọng thực hiện tiêu chí thu nhập; nâng cao chất lượng các làng văn hóa du lịch cũng như sản phẩm phục vụ du lịch của địa phương; chú trọng công tác quản lý tài chính tín dụng đảm bảo đúng luật, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là xây dựng các công trình cấp nước sạch; chú trọng kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của các đơn vị giáo dục, đảm bảo ăn, ở bán trú, ATVSTP cho các em học sinh; sắp xếp cán bộ kế toán, y tế học đường phù hợp; có giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cùng với Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại Phiện họp, bổ sung hoàn thiện báo cáo cùng với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến, bổ sung hoàn thiện báo cáo tình hình phát triển KT - XH năm 2019 ; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 20 20 đảm bảo chất lượng để trình Kỳ họp HĐND tỉnh th ứ mười một HĐND tỉnh khóa XVII thời gian tới.

Ngày mai 26/11, Phiên họp tiếp tục ngày làm việc thứ 2 sẽ xem xét cho ý kiến vào một số Tờ trình quan trọng của các sở ngành như: Tờ trình số 376/TTr-STC ngày 19/11/2019 của Sở Tài chính, về bổ sung dự toán thu NSNN và chi NSĐP năm 2019; Tờ trình số 379/TTr-STNMT ngày 21/11/2019 về việc thông qua dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2024; Tờ trình số 1083/TTr-SGDĐT ngày 28/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành kế hoạch biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học và trung học phổ thông…

Nguồn: Cổng TTĐT Hà Giang

Tác giả: Hồng Minh


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường