Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Lễ ký kết Giao ước thi đua Khối kinh tế - tổng hợp tỉnh Hà Giang

Thực hiện chương trình số 298/CTr-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về chương trình phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Căn cứ quyết định số 280/QĐ-UBND, ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về việc kiện toàn các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Giang; hướng dẫn số 1297/HD-UBND, ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về hướng dẫn tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả của khối thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

08 Đợn vị khối Kinh tế - Tổng hợp tham gia ký giao ước thi đua.

Ngày 02/3/2020, Khối thi đua Kinh tế - tổng hợp, gồm 08 đơn vị: Sở Tài chính; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê; Cục Thuế; Cục Hải Quan; Kho bạc nhà nước và Ngân hàng nhà nước tỉnh Hà GIang, đã tổ chức buổi lễ ký kết giao ước thi đua năm 2020.

          Mục tiêu tổ chức triển khai hoạt động thi đua của Khối giao ước thi đua năm 2020 là Giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ và sức lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc chương trình hành động của Chính phủ, của UBND tỉnh, của các bộ, ngành trong việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động chuyên môn, quản lý tài sản, quản lý tài chính; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đẩy mạnh việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với phong trào thi đua"Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang"; Đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn các phong trào thi đua, các đợt thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác thi đua khen thưởng; kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập được nhiều thành tích xuất sắc; đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.....

          Bám sát nội dung chương trình số 298/CTr-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về chương trình phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận một số nội dung về kế hoạch Hoạt động của Khối thi đua Kinh tế - Tổng hợp năm 2020 và thống nhất đưa ra nội dung cụ thể như sau: phát động và triển khai các phong trào thi đua theo hướng dẫn của tỉnh  (nếu có) bắt đầu từ quý I của năm hoạt động; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chương trình, kế hoạch về thi đua khen thưởng của tỉnh (nếu có); Sở kết 06 tháng đầu năm 2020 (dự kiến trong khoảng thời gian cuối tháng 6); Tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động của Khối thi đua năm 2020 (dự kiến trong khoảng giữa tháng 12/2020).....        

           Tại buổi lễ ký kết các đơn vị trong khối đã nhất trí và thống nhất các nội dung giao ước thi đua. Khối đặt ra tiêu chí phấn đấu 100% các đơn vị trong khối hoàn thành các tiêu chí trong giao ước thi đua đã ký.

Tin bài: Nguyễn Thái Mẫn – Phòng Tin học và Thống kê

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường