Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác Tài chính – Ngân sách quý I triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020

Sáng ngày 20/3/2020, Sở Tài chính tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác Tài chính – Ngân sách quý I triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020. Đồng chí Hà Việt Hưng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu sở Tài chính, Dự hội nghị có các đồng chí ban giám đốc và các trưởng phó phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính, Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch và toàn thể cán bộ CCVC của các Phòng Tài chính - Kế hoạch tại 11 điểm cầu tại các huyện và thành phố.

Đồng chí Hà Việt Hưng Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội Nghị

          Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách quý I cho thấy ngay từ đầu năm, sở Tài chính đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và chương trình hành động số 23/CTr-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2020; Tham mưu phân bổ chi tiết và giao dự toán ngân sách năm 2020 đảm bảo về thời gian theo quy định của luật NSNN và hướng dẫn của UBND tỉnh tại văn bản 4267/UBND-KTTH ngày 31/12/2019.

          Hội nghị đánh giá những kết quả của ngành Tài chính đã thực hiện được trong quý I năm 2020, cụ thể: Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2020 đạt 3.287 ỷ đồng, thực hiện chi Ngân sách địa phương đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2020 đạt 2.791 tỷ đồng. Về công tác quản lý, điều hành dự toán thu, chi ngân sách đã Phối hợp với cơ quan thu và UBND các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp quản lý thu NSNN năm 2020. Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và các huyện, thành phố thực hiện các kiến nghị, kết luận của KTNN khu vực VII, khu vực X. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Về chi đầu tư trong 3 tháng đầu năm đã trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cho 11 công trình với giá trị quyết toán được duyệt là 86 tỷ đồng giảm 3,9 tỷ đồng so với giá trị dự toán được duyệt và giảm 1,6 tỷ đồng so với quyết toán chủ đầu tư đề nghị. Về công tác quản lý Tài chính đã tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện 13 nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh kết quả 13/13 nhiệm vụ đều hoàn thành đúng và trước thời hạn. Công tác quản lý giá – công sản đã được UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giao 25 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng và trước 18 nhiệm vụ; chưa đến hạn xử lý 07 nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính đã kiểm tra và rà soát các thủ tục hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ cảu Sở Tài chính được áp dụng trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đơn vị dự toán cấp I và các đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung 43,243 tỷ đồng kinh phí triển khai hoạt động phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra. Công tác Tin học – Thống kê: thu thập và tổng hợp số liệu thống kê theo quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính; Cập nhật dữ liệu công khai ngân sách nhà nước trên phần mềm theo quy định của Bộ Tài chính; Hoàn thành và vận hành hệ thống họp giao ban trực tuyến tại 11 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố phục vụ hội nghị giao ban trực tuyến....

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

         Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của ngành năm 2020, Hội nghị đã tập trung thảo luận đề ra giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý II năm 2020; Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23/CTr-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2020; Chỉ thị số 244/CT-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chấp hành pháp luật về tài chính, NSNN trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các Sở, ngành và các huyện, thành phố đánh giá tình hình thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2017-2020, làm cơ sở xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới 2021-2025. Triển khai Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn chi thường xuyên. Thực hiện xét duyệt, thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của đơn vị dự toán khối tỉnh. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về Giá, Tài sản công trên địa bàn tỉnh; Thực hiện triển khai mua sắm tập trung theo quy định; Tiếp tục thực hiện, duy trì hoạt động của hệ thống mạng máy tính nội bộ, kết nối internet, hạ tầng truyền thông ngành tài chính, phục vụ trao đổi thông tin và các ứng dụng. Hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên cho người sử dụng của Sở Tài chính và Phòng Tài chính - kế hoạch các huyện, thành phố trong việc ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện phương án 5 tại chỗ trong giải quyết TTHC......

          Hội nghị đã được nghe nhưng ý kiến của các Phòng Tài chính kế hoạch tại 11 huyện, thành phố, nêu những vướng mắc và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chung của ngành trong công tác tài chính tại địa phương, Cũng tại hội nghị Đồng chí Hà Việt Hưng Giám đốc sở tài chính và các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở đã trả lời và giải thích những vướng mắc mà các Phòng tài chính - Kế hoạch đã nêu ra tại Hội nghị.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Việt Hưng - Giám đốc Sở Tài chính tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các Phòng Tài chính - kế hoạch huyện thành phố, đồng chí đôn đốc các Phòng tài chính – Kế hoạch hoàn thiện công tác khoá sổ và chuyển nguồn đúng quy định của luật ngân sách nhà nước; Tham mưu phân bổ chi tiết và giao dự toán ngân sách năm 2020 đảm bảo về thời gian theo quy định của luật NSNN và hướng dẫn của UBND tỉnh tại văn bản 4267/UBND-KTTH ngày 31/12/2019; Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và các huyện, thành phố thực hiện các kiến nghị, kết luận của KTNN khu vực VII, khu vực X; Duy trì điều hành ngân sách đảm bảo đúng thẩm quyền được phân cấp; Phối hợp với cơ quan thu và các huyện, thành phố rà soát, đối chiếu, đôn đốc thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tập trung phân tích, đánh giá khả năng thu theo từng lĩnh vực, địa bàn để có giải pháp tham mưu kịp thời với UBND tỉnh, phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao thu; Tiếp tục duy trì điều hành ngân sách đẩy nhanh tiến độ phân bổ chi tiết nguồn vốn. Thực hiện công tác phân bổ chi tiết, bố trí nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới để hoàn thành nâng cao các tiêu chí Nông thông mới của các xã đã đăng ký. Đồng chí Hà Việt Hưng nhấn mạnh diễn biến tình hình Dịch bệnh Covid 19 đang rất phức tạp đề nghị các phòng Tài chính – Kế hoạch chủ động tham mưu với lãnh đạo huyện, thành phố kiểm tra nắm bắt tình hình diễn biến giá cả thị trường không để giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng đột biến làm anh hưởng đến tình hình an ninh - kinh tế - xã hội của địa phương. Trong thời gian tiếp theo đồng chí đề nghị các Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho địa phương trong việc quyết tâm thực hiện thu ngân sách địa phương, đồng thời đề nghị CCVC ngành Tài chính phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 được Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao.

Tin bài: Nguyễn Thái Mẫn Phòng Tin học - Thống kê


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường