Thông báo Thông báo

CV số 1511/STC-THTK ngày 09/8/2021 v/v triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán

1. CV số 1511/STC-THTK ngày 09/8/2021 v/v triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán (lần 2) - Tải về file PDF

2. Mẫu đăng ký tài khoản phần mềm - TẢI VỀ FILE WORD

3. Văn bản số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021 của Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán; Văn bản số 1898/UBND-KTTH ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai Cổng thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán - Tải về file PDF

4. CV số 1292/STC-THTK ngày 09/7/2021 v/v triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán - Tải về file PDF


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường