Thông báo Thông báo

Tổ chức thực hiện tốt các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 23/7/2021 về cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Hà Giang năm 2021.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công là công cụ quan trọng, được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ quá trình quản lý tài sản công, từ khâu đầu tư xây dựng, mua sắm, nâng cấp, mở rộng, giao, thuê, bố trí sử dụng cho đến khâu xử lý tài sản và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời là cơ sở để lập, phê duyệt, phân bổ dự toán, kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công đã góp phần vào việc tiết kiệm, chống lãng phí và giảm chi từ ngân sách nhà nước.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các bộ ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý, gồm:

1. Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 và Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang (File PDF đính kèm)

2. Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Giang: (File PDF đính kèm)

3. Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang: (File PDF đính kèm)

4. Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang: (File PDF đính kèm)

5. Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 quy định định mức tối đa nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí từ NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang: (File PDF đính kèm)

6. Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang: (File PDF đính kèm)

(File PDF đính kèm): Văn bản Số: 1536/STC-GCS ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Sở Tài chính Hà Giang về việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường