Thông báo Thông báo

Năm 2020: Hướng dẫn số 2523/HD-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Hà Giang v/v tổ chức thực hiện dự toán thu Ngân sách nhà nước và chi Ngân sách địa phương năm 2021

Năm 2020: Hướng dẫn số 2523/HD-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Hà Giang v/v tổ chức thực hiện dự toán thu Ngân sách nhà nước và chi Ngân sách địa phương năm 2021 (tải về File PDF)


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường