Thông báo Thông báo

Quyết định số 202/QĐ-STC ngày 15/11/2022 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng ngành Y tế năm 2022

Quyết định số 202/QĐ-STC ngày 15/11/2022 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng ngành Y tế năm 2022 (tải về file PDF)


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường