Thông báo Thông báo

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2022 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

   Ngày 15/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2022 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Thay thế Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Thông tư số 73/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

   Đề nghị các Sở, Ban, ngành và địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để gửi Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đề nghị, các Sở, Ban, ngành và địa phương nghiên cứu để triển khai thực hiện./.

         (Đính kèm: Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. PDF).


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường