Ứng dụng Công nghệ thông tin Ứng dụng Công nghệ thông tin

Bản quyền phần mềm KTXA6.0

Hướng dẫn Cài đặt và Đăng ký Bản quyền phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6.5

1. Bộ cài đặt phần mềm KTXA6.5: (cung cấp trên website Cục Tin học & TKTC, Bộ Tài chính )

- Người sử dụng tải từ trang Web là http://tinhocbotaichinh.vn

hoặc

- Chọn liên kết sau: http://tinhocbotaichinh.vn/webcenter/portal/ttcg/r/h/trangchu?_afrLoop=23661864536860619#!%40%40%3F_afrLoop%3D23661864536860619%26_adf.ctrl-state%3D1clxyx7hel_144

>> Chọn mục Sản phẩm dịch vụ

   >> Chọn mục Kế toán ngân sách và tài chính  xã (KTXA)

      >> Chọn phiên bản KTXA 6.5 mới nhất trong bảng các phiên bản..

        >> Ngoài ra có thể tải về tài liệu hướng dẫn và nhật ký sửa đổi....

 

2. Bản quyền phần mềm KTXA6.5 ( cấp lại thay thế cho phiên bản cũ ktxa6.0):

>> Tải về tệp nén rar Bản quyền KTXA6.5 Hà Giang (tải về)

   >> Người sử dụng giải nén tệp, xuất ra Folder chứa tệp bản quyền

      >> Mở phần mềm KTXA6.5, tiến hành đăng ký bản quyền..

 

3. Một số văn bản liên quan:

- Công văn số 574/THTK-CGHT ngày 28.6.2016 của Cục Tin học - Bộ Tài chính (Tải về)

- Công văn số 1212 ngày 29.6.2016 của Sở Tài chính (Tải về)

 

- Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ KTXA6.0 sang KTXA6.5 (Tải về)

- Một số nội dung thay đổi giữa phiên bản KTXA6.0 và KTXA6.5 (Tải về)

- Hòm thư chung hỗ trợ thảo luận của nhóm KTXA Hà Giang:     ketoanxahagiang@gmail.com

----------------------------------------------

 

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường