Dân hỏi - Lãnh đạo trả lời (thực hiện tháng 4/2020.) Dân hỏi - Lãnh đạo trả lời (thực hiện tháng 4/2020.)