Giao hữu bóng đá giữa Chi đoàn Sở tài chính và kiểm toán khu vực X Giao hữu bóng đá giữa Chi đoàn Sở tài chính và kiểm toán khu vực X