THỐNG KÊ TÀI CHÍNH THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

II. Biểu mẫu thực hiện (theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC)

 

PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN
(Kèm theo Công văn số 1507 /STC-THTK ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Sở Tài chính)
               
STT Ký hiệu biểu Tên biểu Kỳ báo cáo Ngày nhận báo cáo Cơ quan chủ trì gửi báo cáo  Cơ quan phối hợp Ghi chú
1 0101 Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước Tháng, Quý, Năm Báo cáo tháng: Ngày 25 của tháng báo cáo; Báo cáo quý: Ngày 25 của tháng cuối quý báo cáo; Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo (số liệu thực hiện).  Sở Tài chính Cục thuế; Kho bạc nhà nước; Cục Hải quan; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Tải về
2 0102 Quyết toán thu ngân sách nhà nước Năm Báo cáo năm: Sau 60 ngày, kể từ ngày HĐND cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách Sở Tài chính Cục thuế, Kho bạc nhà nước; Cục Hải quan Tải về
3 0103 Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng huyện, thành phố thuộc tỉnh Năm Báo cáo năm: Sau 60 ngày, kể từ ngày HĐND cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách Sở Tài chính   Tải về
4 0104 Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng xã, phường, thị trấn Năm Báo cáo năm: Sau 60 ngày, kể từ ngày HĐND cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách Sở Tài chính   Tải về
5 0105 Tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương Tháng, Quý, Năm Báo cáo tháng: Ngày 25 của tháng báo cáo; Báo cáo quý: Ngày 25 của tháng cuối quý báo cáo; Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo (số liệu thực hiện).  Sở Tài chính Kho bạc nhà nước; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Tải về
6 0106 Quyết toán chi ngân sách địa phương Năm Báo cáo năm: Sau 60 ngày, kể từ ngày HĐND cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách Sở Tài chính Kho bạc nhà nước; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Tải về
7 0107 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực Năm Báo cáo năm: Sau 60 ngày, kể từ ngày HĐND cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách Sở Tài chính Kho bạc nhà nước Tải về
8 0108 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh  Năm Báo cáo năm: Sau 60 ngày, kể từ ngày HĐND cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách Sở Tài chính Kho bạc nhà nước Tải về
9 0109 Quyết toán chi xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh  Năm Báo cáo năm: Sau 60 ngày, kể từ ngày HĐND cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách Sở Tài chính Kho bạc nhà nước Tải về
10 0110 Quyết toán chi ngân sách địa phương cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án Năm Báo cáo năm: Sau 60 ngày, kể từ ngày HĐND cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách Sở Tài chính Kho bạc nhà nước, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Tải về
11 0111 Tình hình thực hiện ngân sách địa phương Tháng, Quý, Năm Báo cáo tháng: Ngày 25 của tháng báo cáo; Báo cáo quý: Ngày 25 của tháng cuối quý báo cáo; Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo (số liệu thực hiện).  Sở Tài chính Kho bạc nhà nước; Cục Thuế, Cục Hải Quan; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Tải về
12 0112 Quyết toán cân đối ngân sách địa phương Năm Báo cáo năm: Sau 60 ngày, kể từ ngày HĐND cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách Sở Tài chính Kho bạc nhà nước; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Tải về
13 0113 Quyết toán cân đối ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh Năm Báo cáo năm: Sau 60 ngày, kể từ ngày HĐND cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách Sở Tài chính Kho bạc nhà nước; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Tải về
14 0114 Quyết toán thu, chi ngân sách của các huyện, thành phố Năm Báo cáo năm: Sau 60 ngày, kể từ ngày HĐND cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách Sở Tài chính Kho bạc nhà nước; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Tải về
15 0115 Thu chi các quỹ ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Năm Báo cáo năm: Sau 60 ngày, kể từ ngày HĐND cấp tỉnh phê duyệt quyết toán ngân sách Sở Tài chính Kho bạc nhà nước; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Tải về
16 0116 Vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương  Năm Báo cáo năm: Ngày 15 tháng 2 của năm sau năm báo cáo Sở Tài chính Kho bạc nhà nước Tải về
17 0201 Xuất khẩu hàng hoá Tháng,Năm Báo cáo tháng: Ngày 15 của tháng sau tháng báo cáo; Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo. Cục Hải quan Sở Tài chính Tải về
18 0202 Nhập khẩu hàng hoá  Tháng,Năm Báo cáo tháng: Ngày 15 của tháng sau tháng báo cáo; Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Hải quan Sở Tài chính Tải về
19 0203 Giá thị trường trong nước một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu Tháng, Quý, Năm Báo cáo tháng: Ngày 15 của tháng sau tháng báo cáo; Báo cáo quý: Sau 45 ngày kết thúc quý báo cáo; Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Tài chính Sở Công thương Tải về
20 0301 Tổng hợp đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Tài chính KBNN  Tải về
21 0302 Số lượng đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh/thành phố phân theo cấp ngân sách Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Tài chính KBNN  Tải về
22 0303 Đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách theo loại hình của các đơn vị hưởng ngân sách cấp tỉnh Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Tài chính KBNN  Tải về
23 0304 Số đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách theo loại hình của các đơn vị hưởng ngân sách huyện Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Tài chính KBNN  Tải về
24 0305 Dự án đầu tư xây dựng cơ bản Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Tài chính Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
25 0401 Tổng hợp tài sản là đất Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Tài chính UBND các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
26 0402 Tổng hợp tài sản là nhà Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Tài chính UBND các huyện, thành phố; Sở Xây dựng Tải về
27 0403 Tổng hợp tài sản là xe ô tô Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Tài chính UBND các huyện, thành phố; Sở Giao thông - Vận tải Tải về
28 0404 Tổng hợp tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Tài chính UBND các huyện, thành phố         Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tải về
29 0405 Tổng hợp tài sản nhà nước Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Tài chính UBND các huyện, thành phố         Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tải về
30 0406 Tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản nhà nước Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Tài chính UBND các huyện, thành phố         Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tải về
31   Diện tích và cơ cấu đất Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường UBND các các huyện, thành phố Tải về
32   Số đơn vị hành chính Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Nội vụ   Tải về
33   Dân số Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê UBND các các huyện, thành phố Tải về
34   Lao động và việc làm Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê Sở Lao động thương binh và xã hội Tải về
35   Một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê Phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch Tải về
36   Một số chỉ tiêu của doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê Phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch Tải về
37   Chỉ tiêu về biên chế quản lý hành chính sự nghiệp Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Nội vụ UBND các các huyện, thành phố; Ban tổ chức thành uỷ, huyện ủy Tải về
38   Chỉ tiêu cơ bản về giao thông Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Giao thông vận tải UBND các các huyện, thành phố Tải về
39   Chỉ tiêu cơ bản về đê, bờ kênh địa phương quản lý Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND các các huyện, thành phố Tải về
40   Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá thực tế Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê Kho Bạc nhà nước; Sở Tài chính Tải về
41   Dự án đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố Tải về
42   Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố Tải về
43   Số dự án và vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới và bổ sung vốn Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư   Tải về
44   Vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
45   Vốn hỗ trợ phát triển chính thức thực hiện Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Cục Thống kê; Sở Tài chính Tải về
46   Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê   Tải về
47   Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê   Tải về
48   Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê   Tải về
49   Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê   Tải về
50   Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê   Tải về
51   Tổng mức bán lẻ hàng hoá Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê Sở Công thương Tải về
52   Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12 năm trước Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê   Tải về
53   Chỉ số giá tiêu dùng các tháng năm … so với các tháng trước Tháng Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Cục Thống kê   Tải về
54   Chỉ tiêu về phát thanh, truyền hình Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông Đài Phát thanh truyền hình Tải về
55   Chỉ tiêu về khoa học và công nghệ Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ   Tải về
56   Chỉ tiêu cơ bản về giáo dục và đào tạo Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo UBND các huyện, thành phố; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tải về
57   Chỉ tiêu cơ bản về đào tạo Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Lao động – Thương binh và xã hội   Tải về
58   Chỉ tiêu cơ bản về sự nghiệp y tế Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Y tế UBND các huyện, thành phố Tải về
59   Chỉ tiêu về văn hoá, thể thao Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch UBND các huyện, thành phố Tải về
60   Các chỉ tiêu đảm bảo xã hội Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội UBND các huyện, thành phố Tải về
61   Báo cáo tình hình thực hiện chương trình Kiên cố hoá Kênh mương, Giao thông nông thôn, Cơ sở hạ tầng, nuôi trồng thủy sản, Cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Tài chính Tải về
62   Báo cáo tình hình thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Tài chính Tải về
63   Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư cơ sở y tế từ nguồn trái phiếu chính phủ Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Y tế Sở Tài chính Tải về
64   Báo cáo tình hình thực hiện pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo Sở Nông nghiệp   Tải về
65   Báo cáo tình hình thực hiện chương trình
giảm nghèo theo nghị quyết 30a
Năm Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm
sau năm báo cáo
Sở LĐTBXH Sở Tài chính
Sở KHĐT
Tải về