GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

I. Chức năng, nhiệm vụ

   1. Liên kết với các doanh nghiệp thẩm định giá, cung cấp chứng thư thẩm định giá phục vụ nhu cầu của khách hàng là tổ chức, cá nhân trong việc đấu thầu, mua sắm, sửa chữa, thanh lý, đảm bảo về tài sản, bất động sản trên địa bàn tỉnh.

   2. Dịch vụ cung cấp thông tin giá phục vụ nhu cầu mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

   3. Hoạt động dịch vụ liên kết trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cặp nhật kiến thức về tài chính kế toán cho các cơ quan đơn vị và cán bộ làm công tác kế toán trên địa bàn tỉnh khi được tỉnh giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng.

   4. Dịch vụ tư vấn đấu thầu trong nước trong mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan, đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

   5. Thực hiện việc tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản theo phương thức mua sắm tập trung khi được cấp thẩm quyền giao nhiệm vụ.

   6. Thực hiện các dịch vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

 

II. Họ và tên Giám đốc, Phó giám đốc trung tâm, điện thoại, email:

 Phó Giám đốc trung tâm (phụ trách): Bà Hoàng Thu Hường

     Số điện thoại: 0219.3875565 - 0915.316606

     Email: hoangthuhuong-hgi@mof.gov.vn