PHẦN MỀM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

1. Phần mềm Kế toán Ngân sách và tài chính xã KTXA (Bộ Tài chính)

Thông tin sản phẩm

Phần mềm Kế toán ngân sách xã (KTXA) được xây dựng cho các đơn vị xã, phường, thị trấn với mục đích tin học hóa hầu như toàn bộ nghiệp vụ kế toán từ khâu xử lý chứng từ ban đầu cho đến khâu lên các sổ, thẻ kế toán chi tiết và các báo cáo tổng hợp, quyết toán. Phần mềm KTXA đảm bảo tuân thủ đúng các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được ban hành; xử lý, lưu trữ hệ thống các chứng từ kế toán phát sinh và kết xuất các sổ, thẻ và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán cho các đơn vị xã, phường, thị trấn theo Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, cũng như cập nhập hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản và báo cáo tài chính

Đơn vị cung cấp, triển khai phần mềm (xem chi tiết)

(Địa chỉ website http://tinhocbotaichinh.vn)

Tải về Bản quyền phần mềm KTXA60 Hà Giang (cung cấp 195 xã/ năm 2015)

Đơn vị hỗ trợ tại tỉnh: Phòng Tin học và thống kê - Sở Tài chính Hà Giang