Bổ sung định mức tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số hiệu văn bản 09/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Giang
Lĩnh vực thống kê Quản lý Tài sản công
Tên cấp phân loại Quyết định của UBND tỉnh
Ngày ban hành 13/03/2020
Ngày có hiệu lực 30/03/2020
Văn bản đính kèm