GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TÀI CHÍNH

Thực hiện theo Quyết định số 203/QĐ-STC ngày 11/10/2017 của Sở Tài chính Hà Giang về việc phân công nhiệm vụ đối với các đơn vị thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.