GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TÀI CHÍNH

1. Phòng Quản lý ngân sách:

a) Chức năng:      

- Phòng Quản lý ngân sách là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý ngân sách nhà nước. 

 b) Nhiệm vụ:

- Giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý ngân sách trên địa bàn theo luật trong tất cả các khâu: lập, chấp hành và quyết toán ngân sách. Đề xuất phương án cụ thể, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán NSNN theo quy định của pháp luật. Tổ chức chấp hành ngân sách theo luật; hướng dẫn các cơ quan tài chính cấp dưới thống nhất tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, chính sách chế độ và các quy định của nhà nước về tài chính trên địa bàn:

 • Xây dựng việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết thu của từng cấp ngân sách tại địa phương, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương, quy định chế độ thu và quản lý sử dụng các loại phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn các ban ngành và các huyện thị thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách, chế độ quản lý tài chính, báo cáo tài chính theo quy định.
 • Xây dựng các nhiệm vụ và các biện pháp quản lý, điều hành ngân sách hàng năm của các địa phương. Thẩm định dự toán ngân sách của các cơ quan đơn vị được cấp ngân sách thuộc phạm vi quản lý của Phòng và Ủy ban nhân dân cấp dưới. Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của đơn vị quản lý và dự toán ngân sách của cấp dưới. Lập, tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách địa phương, lập phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
 • Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, đề xuất các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí.
 • Phối hợp với các cơ quan thu trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn.
 • Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện; thẩm định và thông báo quyết toán đối với các đơn vị, tổ chức khác có sử dụng ngân sách tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Phòng và chịu trách nhiệm về kết quản thẩm định.
 • Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo Bộ Tài chính.
 • Quản lý các nguồn kinh phí ủy quyền của Trung ương, quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý tài chính các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh, tổng hợp các chương trình dự án do các Bộ, cơ quan Trung ương chủ trì thực hiện.
 • Quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật. Quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương. Triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
 • Trực tiếp quản lý, tổng hợp các chương trình mục tiêu thuộc ngân sách các huyện thực hiện.
 • Theo dõi, tổng hợp, trình Lãnh đạo các khoản chi ngoài kế hoạch, chi không thường xuyên của ngân sách.

- Quản lý tài chính ngân sách cơ quan Đảng, lĩnh vực an ninh - quốc phòng. Trình lãnh đạo nguồn kinh phí các khoản chi phí phát sinh ngoài kế hoạch giao đầu năm của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và khối huyện:

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm về tài chính ngân sách phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Xây dựng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn. Chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài chính ở cấp huyện, cấp xã. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở. Phối kết hợp với các Phòng ban trong Sở và toàn ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở phân công.

- Kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác để giải ngân, cho vay hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.  

c) Họ và tên trưởng, phó phòng ban, điện thoại, email :

- Phó phòng: Bà Phan Điểm Bích

 • Số điện thoại: 0219.3866565 - 0915891116
 • Email: phandiembich-hgi@mof.gov.vn

- Phó phòng: Ông Hoàng Mạnh Ninh

 • Số điện thoại: 0219.3866565 - 0912336397
 • Email: hoangmanhninh-hgi@mof.gov.vn

 

2. Phòng Đầu tư:

a) Chức năng:      

- Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

b) Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác đề xuất các giải pháp thực hiện công tác quản lý tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh, xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Tham gia chủ đầu tư, thẩm định các dự án đầu tư do tỉnh quản lý. Lập phương án, báo cáo Lãnh đạo Sở để trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm theo quy định của luật ngân sách nhà nước; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh theo quy chế quản lý đầu tư, xây dựng kế hoạch điều chỉnh bổ sung, điều hòa vốn đầu tư thanh toán đối với các dự án đầu tư từ ngân sách địa phương.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, hoàn trả vốn theo đúng cam kết của hợp đồng tín dụng, tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư, thực hiện quyết toán vốn đầu tư theo quy định của nhà nước, giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thẩm tra quyết toán đối với các dự án đầu tư đã được phân cấp theo quy định.

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã, tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của kho bạc nhà nước ở tỉnh, huyện.

- Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (đối với dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư). Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản địa phương theo quy định.

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư địa phương, báo cáo Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Trực tiếp quản lý, tổng hợp các dự án, chương trình mục tiêu thuần xây dựng cơ bản hoặc dự án có trên 60% vốn đầu tư là xây dựng cơ bản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

c) Họ và tên trưởng, phó phòng ban, điện thoại, email:

- Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Phúc

 • Số điện thoại: 0219.3864522 - 0915029468.
 • Email: phamthiphuc-hgi@mof.gov.vn

- Phó phòng: Ông Bùi Mạnh Tuyên

 • Số điện thoại: 0219.3864581 - 0912.335140
 • Email: buimanhtuyen-hgi@mof.gov.vn

 

3. Phòng Quản lý Công sản:

a) Chức năng:      

- Phòng Quản lý công sản là phòng nghiệp vụ chuyên ngành có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về công tác quản lý tài sản công theo sự phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/06/2008; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Bộ Tài chính; Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính; Nghiên cứu đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình tỉnh ban hành các quy định về quản lý, xử lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, xử lý tài sản nhà nước, bao gồm các nội dung: Thu hồi, điều chuyển, thanh lý bán tài sản, mua mới, quản lý sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch và Sở Tài chính.

- Hướng dẫn việc quản lý tài sản của các chương trình dự án đang trong quá trình thực hiện dự án và tài sản dự án kết thúc chuyển giao, tài sản viện trợ.

- Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đăng ký quyền quản lý sử dụng tài sản nhà nước đối với: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Xe ô tô các loại; Các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên (tính cho một đơn vị tài sản).

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện quản lý, xử lý tài sản theo phân cấp về thẩm quyền quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của người bị kết án được thực hiện theo quy định của pháp luật về hình sự.

- Thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (hoặc điều chỉnh khi có sự biến động về giá trị quyền sử dụng đất) theo Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn các huyện, thị theo quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007 của Bộ Tài chính. Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008.

- Tham gia các Hội đồng: Điều chuyển, thanh lý bán tài sản nhà nước thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Theo dõi và tổng hợp sự biến động tăng, giảm tài sản cố định của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện, thị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo công tác quản lý công sản trên các lĩnh vực theo đình kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

 c) Họ và tên trưởng, phó phòng ban, điện thoại, email:

- Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thủy

 • Số điện thoại: 0219.3867940 - 0982.549854
 • Email: lethithuy-hgi@mof.gov.vn

- Phó phòng: Ông Đặng Văn Quý

 • Số điện thoại: 0219.3867940 - 0943.648366
 • Email: dangvanquy-hgi@mof.gov.vn

 

4. Phòng Quản lý Giá - Doanh nghiệp:

a) Chức năng:      

- Phòng Quản lý Giá - Doanh nghiệp là phòng nghiệp vụ chuyên ngành có chức năng tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Sở trong việc quản lý, điều hành giá cả và quản lý tài chính doanh nghiệp theo sự phân cấp quản lý nhà nước về giá cả và quản lý tài chính doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu đề xuất các biện pháp bình ổn giá đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp của nhà nước về giá. Thẩm định phương án giá thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, giá giao quyền sử dụng đất, giá khởi điểm đấu giá đất, giá thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất đối với đất nhà nước giao, giá đền bù giải phóng mặt bằng, giá đất.

- Thu thập thông tin, phân tích tình hình và sự biến động giá cả, thông báo tình hình giá thị trường. Phối hợp với Sở Xây dựng ra thông báo giá vật liệu xây dựng hàng quý để phục vụ cho việc lập dự toán.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về giá theo quy định của nhà nước.

- Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra giá đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định pháp luật về giá và các quy định khác có liên quan về quản lý nhà nước theo phân cấp về quản lý giá.

- Kiểm tra việc áp dụng chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và tham gia phối hợp với các ngành chức năng thẩm định giá trị bồi thường các dự án theo phân cấp.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá trị tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách quản lý tài chính doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp khác, hợp tác xã và các tổ hợp tác), chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, dự báo khả năng động viên tài chính từ doanh nghiệp trên địa bàn. Tham gia thẩm định năng lực tài chính của các doanh nghiệp khi tham gia đầu tư tại tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính.

- Tham mưu đề xuất việc thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán tại các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ tài chính, kinh doanh xổ số kiến thiết theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

c) Họ và tên trưởng, phó phòng ban, điện thoại, email:

- Trưởng phòng: Bà Đặng Thị Khánh

 • Số điện thoại: 0219.3867957 - 0988.521141
 • Email: dangkimkhanh-hgi@mof.gov.vn

 

- Phó phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyên

 • Số điện thoại: 0219.3867957 - 0948534568
 • Email: nguyenthituyen-hgi@mof.gov.vn

 

5. Phòng Tài chính – Hành chính sự nghiệp:

a) Chức năng:      

- Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi tài chính của các đơn vị HCSN khối tỉnh.

b) Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu đề xuất việc tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, chế độ chính sách, thu chi tài chính, hạch toán kế toán, tài sản, vật tư, tiền vốn đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp khối tỉnh.

- Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán tài chính theo quý, năm, tổ chức thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước theo kế hoạch được giao, theo dõi đến từng nhóm mục, tính toán các khoản chi ngoài kế hoạch nếu có phát sinh của đơn vị dự toán khối tỉnh để trình Lãnh đạo Sở xem xét.

- Hướng dẫn việc lập quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước cấp, các nguồn thu phát sinh tại đơn vị theo quý, năm đối với các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130 và Nghị định số 43. Phối hợp cùng đơn vị xây dựng định mức chi tiêu (đối với khoản chi chưa có định mức hoặc định mức không phù hợp để tăng cường công tác quản lý).

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chế độ chính sách, kế toán thống kê đối với các đơn vị khối tỉnh theo đúng chế độ quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các khoản chi tiêu của đơn vị đảm bảo đúng chế độ định mức nhà nước quy định, kiểm tra việc mở sổ sách, hạch toán kế toán của các đơn vị.

- Thẩm định, xét duyệt và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có sử dụng ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định.

- Quản lý tài sản của các đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm theo dõi việc mua sắm, sửa chữa, điều chuyển, thanh lý tài sản; Quản lý tài sản nhà nước tại các tổ chức hội, tổ chức bán công cấp tỉnh. Báo cáo tình sử dụng và biến động tài sản của các đơn vị dự toán khối tỉnh với Phòng Công sản.

- Tổ chức thực hiện cơ chế "một cửa" đối với việc quản lý tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp khối tỉnh theo đề án phê duyệt.

- Tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở và thực hiện tốt việc phối hợp các phòng ban liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

c) Họ và tên trưởng, phó phòng ban, điện thoại, email:

- Trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Hà

 • Số điện thoại: 0219.3867968 - 0912.491432
 • Email: hoangthiha-hgi@mof.gov.vn

- Phó phòng: Bà Bùi Kim Dinh

 • Số điện thoại: 0219.3867968 - 0988.111369
 • Email: buikimdinh-hgi@mof.gov.vn

 

6. Thanh tra tài chính:

a) Chức năng:      

- Giúp Lãnh đạo Sở trong công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chế độ chính sách về tài chính ngân sách trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ:

- Thanh tra tài chính đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế, văn hóa - xã hội, doanh nghiệp và các quỹ công theo thẩm quyền.

- Phối hợp với cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra Bộ Tài chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Xét, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về tài chính theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp báo cáo tiết kiệm chống lãng phí toàn tỉnh theo Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

 c) Họ và tên Lãnh đạo Thanh tra, điện thoại, email:

- Chánh Thanh tra: Ông Trần Hữu Khuynh

 • Số điện thoại: 0219.3867931 - 0913.034833
 • Email: tranhuukhuynh-hgi@mof.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Mai Tiến

 • Số điện thoại: 0219.3867931 - 0989.060090
 • Email: maitien-hgi@mof.gov.vn

 

7. Văn Phòng Sở:

a) Chức năng:      

- Giúp Lãnh đạo Sở Tài chính trong công tác hành chính, quản trị, tổng hợp và nhân sự trong nội bộ Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp và lập báo cáo sơ kết, tổng kết hàng tháng, quý, năm, các báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác của toàn ngành theo quy định.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tài chính kế toán ở địa phương; Quản lý cán bộ, công chức của Sở theo quy định; Tổng hợp theo dõi thi đua khen thưởng, nâng lương định kỳ cho cán bộ công nhân viên; Quản lý hồ sơ cán bộ, sổ bảo hiểm xã hội của cán bộ công chức viên chức cơ quan ; theo dõi và giải quyết chế độ nghỉ phép của công chức viên chức cơ quan.

- Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định. Tham mưu với Lãnh đạo Sở trong việc điều chuyển tài sản trong văn phòng Sở, công tác xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản cơ quan.

- Tổ chức tốt công tác văn thư, lưu trữ và sử dụng con dấu.

- Quản lý xe ô tô theo đúng quy định, đảm bảo xe an toàn để phục vụ công tác của Sở.

- Thường trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ và đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn lao động, mỹ quan công sở.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

 c) Họ và tên trưởng, phó phòng ban, điện thoại, email:

- Chánh Văn phòng: Ông Hà Vũ Hiển

 • Số điện thoại: 0219.3867970 - 0915.486848
 • Email: havuhien-hgi@mof.gov.vn

- Phó Văn phòng: Ông Nhữ Ngọc Quý

 • Số điện thoại: 0219.3861355 - 0915.604699

 

8. Phòng Tin học:

a) Chức năng:      

- Giúp Lãnh đạo Sở Tài chính trong công tác Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính.

b) Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về định hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đầu mối quản lý công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo hoạt động theo quy định.

- Tiếp nhận việc quản lý, vận hành và theo dõi hoạt động các  nút mạng hạ tầng truyền thông ngành tài chính.

- Đầu mối thu thập thông tin, dữ liệu từ các đơn vị tài chính trên địa bàn, tổng hợp cung cấp cho cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Tài chính.

- Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của các sản phẩm, thiết bị hệ thống được trang bị từ việc hỗ trợ, triển khai của Bộ Tài chính; Quản trị mạng máy tính nội bộ, cơ sở dữ liệu và các chương trình ứng dụng, đảm bảo hệ thống hoạt động thống nhất, liên tục, thông suốt và an toàn bảo mật.

- Hỗ trợ trực tiếp, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật trong nội bộ Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị, Kế toán tài chính xã, phường, thị trấn.

- Lập phương án kỹ thuật, phối hợp với các phòng, ban trong Sở thực hiện từng bước việc kết nối hệ thống mạng máy tính của Sở với hệ thống máy tính Bộ Tài chính, Cục thuế, KBNN tỉnh và các đơn vị tài chính ngân sách công lập trong hệ thống tài chính của địa phương liên quan.

- Xây dựng quy chế làm việc của Phòng và Quy chế quản lý sử dụng máy tính, mạng máy tính và thiết bị tin học trình Giám đốc Sở phê duyệt; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế và cải tiến thường xuyên để phù hợp với yêu cầu quản lý.

- Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ trong toàn hệ thống đơn vị tài chính của địa phương.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

 c) Họ và tên trưởng, phó phòng ban, điện thoại, email:

- Trưởng phòng: Ông Ngô Bá Đủ

 • Số điện thoại: 0219.3862490 - 0913.530582
 • Email: ngobadu-hgi@mof.gov.vn

 

9. Đơn vị trực thuộc: Trung tâm dịch vụ tài chính

a) Chức năng:

- Hoạt động theo quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 18/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh, quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ tài chính.    

b) Nhiệm vụ:

- Thực hiện các nhiệm vụ mang tính chất dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính gồm:

- Liên kết đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công chức của các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực tài chính kế toán.

- Thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản theo phương thức mua sắm tập trung. Dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa cho các cơ quan đơn vị theo đề nghị.

- Dịch vụ cung cấp thông tin giá cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về tài sản, dịch vụ. Liên kết với doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động để thực hiện công tác thẩm định và phát hành chứng thư thẩm định giá phục vụ khách hàng có nhu cầu thẩm định trên địa bàn.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được cấp thẩm quyền giao theo nguyên tắc đúng quy định và tuân thủ pháp luật.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

c) Họ và tên Giám đốc, Phó giám đốc trung tâm, điện thoại, email:

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Dũng

 • Số điện thoại: 0219.3875565 - 0913.256488
 • Email: nguyenquangdung-hgi@mof.gov.vn