GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG

 

 

Sở Tài chính tỉnh Hà Giang 

Địa chỉ: Số 6, Đường Bạch Đằng, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193.866385, Fax: 02193.867254, Email: stchagiang@mof.gov.vn

Website: www.stc.hagiang.gov.vn

        Chức năng, nhiệm vụ của Sở:

-  Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

-  Sở Tài chính chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

- Sở Tài chính tỉnh Hà Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.