GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH HÀ GIANG

 

 

 

   Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thanh

 

 

          ĐT: 0219.3866484

 

 

          DĐ: 0915636468

 

 

          Email: nnthanh.stc@hagiang.gov.vn            

 

 

 

http://stc.hagiang.gov.vn:8080/documents/10180/146970/PGD%20Hoa.jpeg?t=1354249522305

http://stc.hagiang.gov.vn:8080/documents/10180/146970/PGD%20Toan.jpg?t=1354249525692

Phó giám đốc: Phùng Thị Hoa

Phó giám đốc: Phạm Kiều Vân

  Phó giám đốc:  Đặng Quốc Toản

        ĐT: 0219.3862828

ĐT: 0219.3866899

       

        DĐ: 0913.656258

DĐ: 0912.802088

        DĐ: 0912.037279

        Email: pthoa.stc@hagiang.gov.vn

               

Email: pkvan.stc@hagiang.gov.vn

 

        Email: dqtoan.stc@hagiang.gov.vn